ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Different Coaching kent 4 tarief niveau’s voor losse afspraken (2 particulieren, 2 management en bedrijfscoaching), afhankelijk van het niveau van de Coaching wordt het tarief bepaald bij de Intake
 • Indien de Coaching door een Bedrijf of Organisatie wordt vergoed, factureren wij altijd een bedrijfscoaching tarief
 • Different Coaching maakt verder trajectafspraken, een vaste prijs voor een op maat gemaakt traject waarin alle benodigde zaken zijn inbegrepen
 • Vrijwel ieder traject betreft een maximaal x aantal afspraken of sessies, inclusief eerste A&A afspraak (dit kan FtF, online of ook telefonisch zijn) waarna het Coachingsplan wordt voorgelegd (FYI: trajecten zijn geen ‘strippenkaarten’; ze betreffen verder altijd een professionele inspanningsverplichting, in tegenstelling tot een concrete resultaatverplichting, begrijpelijkerwijs omdat dit laatste helaas afhangt van de coachee)
 • In ieder traject worden afspraken altijd samen met de coachee gepland, wekelijks, twee wekelijks of maximaal 3 wekelijks, enkel met instemming van de Coach. Trajecten zijn geen ‘strippenkaarten’, afspraken zijn methodisch opgebouwd en volgen elkaar logisch op. Ook bijbehorende programma’s die worden versterkt zijn hierop afgestemd. Alle verstrekte opdrachten, oefeningen zijn binnen deze tijd te maken, naast een drukke baan, hier is alles op afgestemd.
 • Betalingstermijn particulieren, uiterlijk 10 dagen na factuurdatum
 • Betalingstermijn Bedrijven/Organisaties, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn gaan wij over op een hoger tarief (€150, excl BTW per 45 minuten)
 • Gemaakte afspraken kunnen niet zonder kosten worden afgezegd of verzet
 • Per afspraak staat minimaal 1,5 uur gereserveerd
 • Bij verzetten of annulering wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht
 • Telefonische consults worden als minimaal 1 sessie in rekening gebracht
 • Feedback interviews worden als minimaal 1 sessie in rekening gebracht
 • Administratieve kosten, bij aanmelding in systemen van organisaties, of bij het insturen van extra documenten anders dan de factuur c.q. offerte, worden als 1 sessie in rekening gebracht
 • Bezoeken op de site, gesprekken met leidinggevende, HRM of medewerkers worden in rekening gebracht
 • Coachingstrajecten worden in zijn geheel aanvaard, Coachingsplan (bij de start van een traject uitgebreid mondeling doorgesproken en ook via mail bevestigd) wordt in zijn geheel gevolgd, er is geen restitutie bij tussentijds bedenken of beëindigen.
 • Bij trajecten die door de werkgever worden betaald, blijft de coachee uiteindelijk verantwoordelijk voor de betaling van de facturen aan Different Coaching. Ook in het geval van wanbetaling van werkgever.
 • Bij betalingsachterstand verwijzen wij door naar een incasso bureau, er kunnen dan aanzienlijke kosten voor de client bijkomen. Dit proberen we altijd te voorkomen. Wij herinneren clienten meermaals schriftelijk en geven vervolgens aan dat we gaan doorsturen naar het bureau indien niet wordt betaald.
 • Kosten die worden gemaakt door betalingsachterstand worden doorberekend aan de client.
 • Vanwege het confidentiële karakter van Coachingstrajecten maken wij standaard geen Coachingsrapportage voor de werkgever en er is geen sprake van terugkoppeling. Wel raden wij de werkgever aan zelf proactief met de Coachee te communiceren over de inhoud en het verloop van het traject indien gewenst, tijdens en bij afronding van het traject. Wij behouden het recht voor, indien de Coach dit noodzakelijk acht, in contact te treden met de werkgever en procesmatig met de werkgever te overleggen, bijvoorbeeld in het geval van niet nakomen van de afspraken door de coachee.
 • Mochten afspraken niet worden ingezet in het kalender jaar dat het traject wordt gevolgd, vervallen zij bij de jaargrens, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken en ook op schrift vastgelegd. Is er vervolgens geen contact met opdrachtgever/coachee binnen enkele maanden in het jaar na het starten en volgen van het traject (initiatief ligt hier altijd bij de coachee), dan vervallen hierna alle afspraken.
 • Bij geen verdere vragen (die niet al volledig in sessies behandeld zijn, de coachee is verantwoordelijk voor het maken van aantekeningen tijdens het traject) en het doorlopen van het Coachingsplan is het Coachingstraject automatisch afgerond, ook als niet alle maximale afspraken zijn ingezet.
 • In het onfortuinlijke geval van obstructie tijdens een traject door een coachee (niet (tijdig) maken van de oefeningen, het niet houden aan afspraken, geen afspraken willen maken binnen de afgesproken tijdslijnen, geen/onvoldoende aantekeningen maken, uitstellen, geen ownership nemen voor persoonlijke ontwikkeling en te maken keuzes) ronden trajecten automatisch af. De Coach zal hier altijd pro-actief en tijdig over communiceren.
 • Mocht een coachee later binnen enkele maanden, in hetzelfde kalender jaar nog een keertje terug willen komen, binnen een lopend traject (indien er nog ruimte is), dan kan dat altijd. Het initiatief ligt in dit geval bij de coachee, zoals ook zo wordt afgesproken. Echter, de afspraak moet dan worden gepland en dan kan er helaas sprake zijn van een wat langere wachttijd, omdat de coachee niet meer in de reguliere planning wordt meegenomen. Let op: aan het einde van het kalender jaar worden de trajecten automatisch afgerond. Het tijdig maken van een afspraak binnen het kalender jaar is de verantwoordelijkheid van de coachee.
 • In de onfortuinlijke situatie dat een coachee zich ziek meldt tijdens een traject, is het geen probleem om iets te vertragen en binnen enkele maanden het traject verder af te ronden. Dit gebeurt altijd uitsluitend met toestemming van de Coach. Er is helaas geen restitutie mogelijk in het geval van ziekte en onze trajecten ronden automatisch af binnen enkele maanden zonder contact (initiatief ligt bij de coachee). Wij bieden namelijk altijd aan te ondersteunen tijdens ziekte (omdat wij veel kennis hebben van CBT/ACT, burn-out, stress, rouwverwerking, coaching tijdens ziekte, en hier ook programma’s voor ontwikkelen). Wij reserveren maandelijks tijd en maken maandelijks kosten voor al onze trajecten (gereserveerde tijd Coach, abonnementen, programma’s, assessments, facilitair), helaas kunnen wij geen lang uitstel of vertraging van trajecten aanbieden.
 • Bij akkoord op een traject (of losse afspraak) worden onze algemene voorwaarden geaccepteerd. Different Coaching verwerpt algemene voorwaarden van derden.
 • Activiteiten op onze webshop volgen wij nauwkeurig. Sommige producten zijn makkelijk te downloaden of leggen we voor u klaar op kantoor, ook worden producten digitaal of fysiek naar u verstuurd. U kunt bij onduidelijkheden altijd persoonlijk contact met ons opnemen, wij helpen u graag ook persoonlijk verder.
 • Toolkits, testen, E-books en Oefeningen zijn non-refundable, zij worden niet ingeruild.
 • Toolkits, testen, E-books en oefeningen zijn enkel beschikbaar voor de coachee. Zij mogen niet worden gekopieerd of worden gebruikt voor reselling. Wij zien hier streng op toe en verwijzen bij mogelijke geschillen door naar onze advocaat.

NOLOC accreditatie:

3.2 Het lid zal de door hem voor de opdrachtgever ten behoeve van een cliënt te verrichten werkzaamheden zorgvuldig en na bespreking met die cliënt uitvoeren. Hij zal een cliënt verwijzen naar een collega of andere disciplines indien en voor zover dit voor de belangen van die cliënt wenselijk is.

3.3. Het lid is bevoegd de begeleiding van een cliënt tussentijds te beëindigen als hij, met inachtneming van de zorgvuldigheid in de beroepsuitoefening en met inachtneming van de in artikel 3.2 gestelde regel, het bereiken van de doelstelling van het begeleidingsproces in redelijkheid niet meer hoeft te verwachten. Obstructie door een cliënt kan leiden tot tussentijdse onderbreking of tot definitieve beëindiging van de dienstverlening door het lid. Alvorens hiertoe over te gaan zal het lid de cliënt schriftelijk informeren.

Vanwege het Corona virus zijn de volgende voorzorgsmaatregelen aan de orde (tot nader bericht):

 • Geplande Sessies gaan altijd door, maar heb je verschijnselen van ziekte neem dan je verantwoordelijkheid en doe de sessie online met de tools die we eerder hebben gebruikt. Denk svp ook aan de andere mensen die je zou kunnen besmetten op onze locatie. Zeker ook als je in de gezondheidszorg werkt of naasten ziet uit deze branche.
 • Was je handen voor en na de afspraak.
 • Neem je eigen water/drankje mee naar de afspraak
 • gebruik de toiletten enkel in noodgevallen, houd hier dus voor de afspraak rekening mee
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Mocht je liever online blijven afspreken dan kan dit altijd, via Skype, FaceTime, Webex, Teams etc. Op onze locatie ben je natuurlijk welkom maar altijd op eigen verantwoordelijkheid, mocht je bezorgd zijn voor je persoonlijke gezondheid en vallen onder de risico groepen werk dan op afstand en online.
 • Different Coaching heeft het recht om in noodgevallen en/of verzoek van de overheid alle afspraken naar online over te zetten. Trajecten lopen dan gewoon door, enkel online.

Different Coaching and its employees shall not be liable to clients for any financial or non-financial damage or adverse consequences caused by any acts performed by employees of Different Coaching in connection with the assignment or otherwise connected with services rendered to the Client, without prejudice to any liability for damage caused by an intentional act or omission or gross negligence on the part of Different Coaching employees.

Onze Privacy Policy vind u, altijd ge-update, hier.

Wanneer is professionele Coaching helaas niet voor U? Als u niet bereid bent om over uzelf na te denken, te reflecteren op eigen handelen, te leren, zelf oefeningen te maken en actie te nemen, maar wel op zoek bent naar een quick fix.

Maak een afspraak

Wilt u meer informatie over een van de diensten die wij aanbieden? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

Let’s make a Difference together!

Vul hieronder je emailadres in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.