Berichten

Wil je een eigen bedrijf beginnen?

Wil je voor jezelf beginnen, kom dan eerst even langs bij Different Coaching!

Different Coaching begeleidt bedrijven en organisaties van start-up tot scale-up, MKB en ook multinationals als succesvolle Bedrijfscoach.

Misschien wil jij ook voor jezelf beginnen? Je ziet het in deze tijd erg veel. Het komt omdat tijden behoorlijk verandert zijn en de loyaliteit van bedrijven naar hun werknemers erg is afgenomen. Vandaar dat ook werknemers nu steeds mee kijken naar wat zij zelf belangrijk vinden en hoe hun leven het beste is in te richten. En een eigen bedrijf heeft veel voordelen.

Wij begeleiden die professionals die inderdaad erover denken om een bedrijf op te richten of die dit al gedaan hebben en die de stap naar nog meer succes willen maken.

Veel onderwerpen komen op maat aan bod:

  • Value proposition
  • USP’s, Unique Selling Points
  • SWOT, Strength/Weakness Analyses
  • Business Plan
  • Marketing/Acquisitie Plan
  • Finance & Operations
  • Team Performance
  • Websites/Social Media etc.

Heel verstandig om van experts het vak te leren. Zodat je fouten niet of maar een keer maakt. Zoek je een professionele sparringspartner? Maak dan vandaag nog kennis met Different Coaching!

Animation Different Coaching – zzp online!

[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=0RHMVDJG3Dc&feature=em-share_video_user” width=”320″ height=”210″ allowfullscreen=”” frameborder=”0″ hd=”1″ rel=”0″ showsearch=”0″ showinfo=”0″]

Zo werkt de Wet DBA: tips voor HR

De Wet DBA, het stelsel van modelovereenkomsten dat de VAR-verklaring vervangt, staat voor de deur. Wat moet HR hierover weten?

Eindelijk is de beslissing genomen: de Wet deregulering arbeidsrelaties (Wet DBA) werd vorige week door de Eerste Kamer goedgekeurd. Vanaf 1 mei vervangt deze wet het systeem van VAR-verklaringen. Vooralsnog heeft de regering een ‘wenperiode’ ingesteld tot 1 mei 2017.
Maar waarom moet u eigenlijk gaan werken met deze nieuwe zzp-belastingtoets? En wat heeft de Wet DBA nu precies voor gevolgen voor uw praktijk als opdrachtgever? Dik van Leeuwerden, manager van het kenniscentrum wet- en regelgeving bij salarisdienstverlener ADP, zet de feiten op een rij.

Afscheid van de VAR

Om een antwoord te geven op deze vragen, is het goed om terug te kijken naar een belangrijke reden waarom de VAR destijds werd ingevoerd. In 2001 is de VAR al ingevoerd in de inkomstenbelasting. Pas in 2005 is de vrijwarende werking voor opdrachtgevers in de loonbelasting- en sociale zekerheidswetgeving opgenomen.
Belangrijke reden hiervoor was de wens vanuit de praktijk – zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers – om vooraf duidelijkheid te hebben over de status van een zzp’er of freelancer. Tot die tijd kwam het zeer regelmatig voor dat – met name bij looncontroles door UWV – er correcties op werden gelegd omdat de controleur stelde dat er een echte of fictieve dienstbetrekking bestond. Dit leidde vaak weer tot bezwaar- en beroepsprocedures en dus tot kosten bij de opdrachtgevers.

VAR: ten onder aan eigen succes

De VAR was – en wellicht is – voor de praktijk dus een prima praktische oplossing. Beschikt de opdrachtnemer over de juiste VAR, dan was de opdrachtgever gevrijwaard van het inhouden en afdragen van loonheffingen. Waarom dan vervangen vraagt u zich af? In feite is de VAR ten onder gegaan aan zijn eigen succes. Door het gemakkelijk kunnen verkrijgen van een VAR zouden er situaties van schijnzelfstandigheid ontstaan.
Een andere belangrijke reden voor afschaffen van de VAR is dat deze door de Belastingdienst in de praktijk niet meer te handhaven viel. Er werden te veel VAR’s afgegeven en controle daarop was praktisch onmogelijk. Zelfs in de situatie dat het heel duidelijk was dat er in feite sprake was van een (fictieve) dienstbetrekking, was het voor de Belastingdienst praktisch onmogelijk een naheffing bij de opdrachtgever neer te leggen. Wettelijk was immers geregeld dat, als de opdrachtgever een VAR-WUO of VAR-DGA kon tonen, hij gevrijwaard was van het afdragen van loonheffingen voor de zelfstandige. Alleen in situaties waar de inspecteur kon bewijzen dat er sprake was van bewuste misleiding kon er een naheffing worden opgelegd.
Een ander praktisch probleem zit ‘m erin dat de VAR was geregeld in de inkomstenbelasting. Het kwam voor dat een freelancer al drie jaar lang een VAR-WUO ontving – verlening ging vanuit de Belastingdienst praktisch automatisch – en dat bij de vaststelling van de aanslag inkomstenbelasting de inspecteur vond dat er geen sprake was van een onderneming. Fiscale voordelen voor ondernemers vervielen in een dergelijke situatie. In een aantal gevallen is de inspecteur door de rechterlijke macht teruggefloten.

Winnaar Wet DBA

De winst van de Wet DBA lijkt dus vooral bij de Belastingdienst te liggen. Want de Wet DBA doet, wat betreft de ‘deregulering’, zijn naam eer aan. Waar onder de VAR de discussie of er sprake is van een (fictief) dienstverband wettelijk nog wettelijk is geregeld, spreekt de nieuwe belasting- of sociale zekerheidswetgeving daar niet over! Wat blijft om te toetsen zijn de echte dienstbetrekking en de fictieve dienstbetrekkingen.
Hoe kunnen een opdrachtnemer en een opdrachtgever dan toch nog een overeenkomst aangaan zonder het risico van naheffingen? Daarover is dus niet is terug te vinden in de Wet DBA. Uit de memorie van toelichting blijkt dat partijen zowel op sectoraal als op individueel niveau modelovereenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt de overeenkomst en wanneer de inspecteurs óf een gezagsverhouding, óf de verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid uitsluit (wanneer het werk niet zonder toestemming van de opdrachtgever kan worden uitbesteed aan een ander) dan is er geen sprake van een echte dienstbetrekking. De opdrachtgever is in dat geval gevrijwaard van het afdragen van loonheffingen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de feitelijke invulling van de arbeidsrelatie en het werk zo is als in de overeenkomst wordt omschreven.

Toetsing nieuwe overeenkomst?

En daar zit volgens mij nu net de kneep. Want hoe gaat de Belastingdienst dat controleren? Hebben ze daar wel voldoende mankracht voor? En hoe strikt moet de feitelijke naleving van de overeenkomst dan eigenlijk zijn? Als een zzp’er in de bouw volgens de overeenkomst bijvoorbeeld moet werken met zijn eigen gereedschap, maar wel gebruikt maakt van de betonmolen op de bouwplaats, hoe streng zullen inspecteurs hierover oordelen?
Allemaal vragen waarop nog niemand het antwoord heeft. Momenteel werkt de Belastingdienst aan een handreiking die ook openbaar zal worden gemaakt. Om de fictieve dienstbetrekkingen uit te sluiten is er een aparte paragraaf in de overeenkomst opgenomen dat partijen ook aangeven dat er geen fictieve dienstbetrekking als artiest, thuiswerker of gelijkgestelde ontstaat.
Staatssecretaris Wiebes van Financiën gaat regelen dat wanneer zo’n bepaling is opgenomen, er geen sprake is van een fictieve dienstbetrekking. De fictieve dienstbetrekking van commissarissen valt overigens niet meer uit te sluiten. Maar hier heeft de staatssecretaris een heel praktische toezegging voor gedaan: de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen wordt afgeschaft. In ieder geval iets wat de praktijk van HR- en salarisadministratie de nodige communicatie met de commissarissen bespaart.

Wet DBA: tips voor werkgevers

Alles overziend is het eigenlijk wel vreemd dat de Wet DBA is goedgekeurd terwijl we nog niet weten hoe de toetsing in de praktijk zal werken. Want hoe gaat de richtlijn van de Belastingdienst er uit zien? Voor 1 mei zal de richtlijn er wel komen en krijgen opdrachtgevers en zzp’ers meer duidelijkheid, maar een concrete datum is nog niet bekend. Het is dan ook niet ondenkbaar dat er zeker in de beginperiode veel discussie zal zijn. Met name tussen de Belastingdienst en werkgevers, voor wie het risico het grootst zal zijn.
Het beste wat u als opdrachtgever op dit moment kunt doen is uw interne procedure met betrekking tot het inhuren van zzp’ers eens goed onder de loep te nemen. Wie gaat daarover? HR, inkoop? En de collega’s die freelancers praktisch inhuren, weten zij welke modelovereenkomst uw organisatie hanteert en welke voorwaarden daarbij horen? Overeenstemming over dit soort zaken is belangrijk: zo handelt iedereen op dezelfde manier en worden fouten – of fictieve dienstbetrekkingen – voorkomen.
Kijk verder of u gebruik kunt maken van de modelovereenkomsten die al zijn goedgekeurd en gepubliceerd door de Belastingdienst. Anders moet u een eigen modelovereenkomst opmaken en deze ter goedkeuring voorleggen. Hou hierbij wel goed in de gaten dat er een fiscale vrijwaring geldt voor u als opdrachtgever, maar bedenk dat voor de beoordeling of er werkelijk civielrechtelijk een arbeidsovereenkomst is ontstaan, de rechter altijd het laatste woord heeft.
Ten slotte is het belangrijk goed de vinger aan de pols te houden op het moment dat u met een modelovereenkomst werkt. Werken jullie in de praktijk daadwerkelijk conform de overeenkomst? Gaat de opdracht niet te veel lijken op een dienstbetrekking? Een freelancer opnemen in de aanwezigheidsregistratie, opnemen in e-maillijsten, bedrijfskleding laten dragen of meenemen in alle teamvergaderingen lijken onschuldige zaken. Toch kan de optelsom de inspecteur en/of de rechter later geloven dat er sprake is van meer dan een opdracht. Natuurlijk wilt u ook zelfstandigen binden aan de organisatie, maar blijf acteren als opdrachtgever en opdrachtnemer.

Bron: pwdegids.nl

Ondernemen en financiële plannen

Waaruit bestaat een financieel plan?

5 begrotingen om je winst te bepalen
Investeerders geven niet zomaar geld weg, ze willen eerst weten of jouw bedrijf wel geld op gaat leveren. Daarom is het nodig een financieel plan op te stellen voordat je een lening aanvraagt. Met het opstellen van een financieel plan kom je erachter hoeveel je moet lenen, of je aan je financiële verplichtingen kunt voldoen en, misschien wel het belangrijkste, of je geld overhoudt voor jezelf.

Wat is een financieel plan?

Voor zowel subsidies als leningen heb je een financieel plan nodig. Zo’n plan bestaat uit vijf delen, namelijk een investeringsbegroting, financieringsbegroting, exploitatiebegroting, liquiditeitsbegroting en een begroting van de privé-uitgaven. Samen geven deze begrotingen inzicht in de potentiële winstmogelijkheden en risico’s. Met een financieel plan ga je na hoeveel geld je elke maand overhebt. Je wilt immers weten of je bedrijf winst gaat maken voordat je begint. Het is een goede voorbereiding op het ondernemerschap.

1. Investeringsbegroting

Een investeringsbegroting is een overzicht waarin staat wat je nodig hebt om jouw onderneming te beginnen en hoeveel dit gaat kosten. Het bestaat uit vaste en vlottende activa. Denk bij vaste activa aan bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar meegaan, zoals een computer, een bedrijfsauto of een bureau. Met vlottende activa worden de bedrijfsmiddelen bedoeld die korter dan een jaar aanwezig zijn in het bedrijf, zoals voorraden of aanloop- en openingskosten. Probeer rekening te houden met onverwachte kosten en schat je uitgaven niet te krap in. Soms kan bijvoorbeeld de elektriciteitsrekening hoger uitvallen dan je dacht.

Aanloop- en openingskosten

Als je een bedrijf begint, is het nodig om de aanloop- en openingskosten in de investeringsbegroting te vermelden. Dit zijn de kosten die gemaakt worden voordat het bedrijf start, zoals de notariskosten, marktonderzoek, enzovoorts.
Vraag offertes aan bij leveranciers en dergelijke. Het is makkelijker om je kosten te onderbouwen met offertes en dit geeft een duidelijker beeld bij het aanvragen van een lening.

2. Financieringsbegroting

Bij een financieringsbegroting licht je toe hoe je de middelen uit de investeringsbegroting gaat betalen. Het is opgedeeld in eigen vermogen en vreemd vermogen. Het eigen vermogen is het geld wat jij zelf in je bedrijf steekt, het vreemd vermogen zijn de leningen die je neemt en de investeringen die mensen doen in jouw bedrijf.

Solvabiliteit

Als een bank geld aan jou leent, verwacht hij zijn geld wel terug te kunnen vangen. De bank gebruikt solvabiliteit om te bepalen of jij jouw schulden op termijn kunt aflossen. Solvabiliteit is de verhouding van jouw eigen vermogen ten opzichte van het geleende vermogen. Een bank verwacht meestal dat een startende ondernemer 20 procent van de kosten zelf kan betalen, soms loopt dit percentage hoger op.

3. Exploitatiebegroting

In een exploitatiebegroting wordt duidelijk hoeveel omzet je moet maken om winst te draaien. Je berekent de omzet en trekt hier de kosten van af. Onder deze kosten vallen onder andere de inkoopkosten, verzekeringen, afschrijvingen, vervoerskosten, enzovoorts. Het bedrag waarop je uitkomt is de verwachte winst vóór de belasting eraf is. Hier gaat namelijk nog inkomstenbelasting vanaf.
Het is belangrijk dat je bij een exploitatiebegroting de bedragen zonder belasting toegevoegde waarde (btw) vermeldt, de btw komt namelijk terug in de liquiditeitsbegroting.

4. Liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting is een maandelijks overzicht waarop je jouw uitgaven en inkomsten kunt zien. Hierdoor kun je bepalen of je in bepaalde periodes meer geld nodig hebt of juist meer geld overhoudt. Als je bijvoorbeeld een nieuwe computer nodig hebt, kun je in de liquiditeitsbegroting zien in welke maand je deze het beste kunt halen. Als je een financiële reserve wilt opbouwen voor onverwachte kosten kun je met deze begroting bepalen hoe je dit aan gaat pakken.
Een liquiditeitsbegroting begin je door vanaf 1 januari vast te stellen hoeveel geld je per maand overhoudt. Als je in een maand een tekort hebt, dan kun je ervoor zorgen dat je uitgaven in een andere maand doet zodat je deze tekorten weghaalt.
Houd rekening met betalingstermijnen van klanten, periodieke betalingen en de btw. Een liquiditeitsbegroting is namelijk inclusief btw.

5. Begroting privé-uitgaven

Het is voor een bank belangrijk om te weten hoe jij van plan bent je geld uit te geven in de eerste periode van je ondernemerschap. Het is voor een starter niet handig als je veel geld gaat uitgeven. Een bank heeft niet de verplichting om jou een lening te geven, dus ze willen dat je goed met hun geld omgaat. Met een begroting van je privé-uitgaven kun je bepalen hoeveel geld jij nodig hebt per maand om in je levensonderhoud te voorzien. Houd rekening met de vaste lasten die je elke maand moet betalen, zoals verzekeringen en abonnementen.

Privé en zakelijk gescheiden

Het is handig om een zakelijke rekening te openen als je een onderneming begint. Dit kost wel geld, maar het heeft veel voordelen. Je kunt makkelijker bijhouden hoeveel je per maand uitgeeft aan jezelf, het is makkelijker om te zien hoeveel je kwijt bent aan je bedrijf met een overzicht van je zakelijke rekening en het staat professioneler als klanten geld naar jouw bedrijfsnaam moeten overmaken in plaats van jouw naam.
Bron: zzpservicedesk.nl