HRM adviezen

Vanaf 2015 treden enkele wetswijzigingen in werking die zorgen voor verouderde HR-modellen. Zo ben je goed voorbereid.

Het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid houdt de gemoederen goed bezig. Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen. De wijzigingen die over flexibele arbeid gaan, zullen per 1 januari 2015 onmiddellijk in werking treden. Het betekent dat je HR-modellen vanaf dat moment verouderd zijn en sancties op de loer liggen. Pas dus tijdig je modellen aan. Ontslag wordt moeilijk, veel moeilijker dan nu. Een kantonrechter kan het ‘magere’ dossier niet compenseren met een hogere vergoeding; na 1 juli 2015 moet de kantonrechter het ontslag weigeren. Alleen als je nu aan de slag gaat met dossieropbouw en verbetertrajecten, zal een ontslag wegens, bijvoorbeeld, disfunctioneren nog kunnen.

5 noodzakelijke stappen ter voorbereiding op de nieuwe wet:  

#1. REGEL DE AANZEGGING

Per 1 januari 2015 moet de werknemer uiterlijk één maand voor het aflopen van zijn tijdelijke contract geïnformeerd worden of zijn contract al dan niet wordt voortgezet. Dit is de zogeheten aanzegplicht. Te laat aangezegd? Dan volgt een sanctie van één maand salaris. Niet aangezegd, dan wordt het contract voortgezet onder dezelfde voorwaarden. Wil je het contract voortzetten? De nieuwe wet verplicht je ook één maand voor het einde aan te geven onder welke voorwaarden je dat wil doen, op straffe van dezelfde vergoeding. Zorg dat de aanzegging standaard wordt opgenomen in je tijdelijke contracten.

#2. PAS JE TIJDELIJKE CONTRACTEN AAN

Pas je tijdelijke contracten niet aan, dan geldt na 1 januari 2015 dat een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst ongeldig is. Dit is alleen anders indien je bij het concurrentiebeding een motivering hebt opgesteld waarom een concurrentiebeding noodzakelijk is. Is er geen motivering of is de motivering onvoldoende, dan zal een rechter het concurrentiebeding geheel vernietigen. De motivering wordt streng getoetst, zowel op het moment van aangaan van het concurrentiebeding als op het moment van het inroepen van het beding. Het tussentijds wijzigen van de motivering is niet mogelijk. Neem in nieuwe tijdelijke contracten dus een doordachte motivering op om te voorkomen dat het concurrentiebeding ongeldig is.

#3. PROEFTIJD MAG NIET MEER

Het is niet langer mogelijk een proeftijdbeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter. Vind je een proefperiode noodzakelijk, overweeg dan een contract van langere duur aan te gaan – bijvoorbeeld voor zeven maanden – of besluit het eerste contract tot proefcontract te maken en bijvoorbeeld aan te gaan voor drie maanden. Zorg dat HR op de hoogte is zodat ongeldige proeftijdbedingen worden voorkomen.

#4. DOE AAN DOSSIEROPBOUW

Voor zover dat binnen jouw organisatie nog niet voldoende wordt gedaan; zorg dat de dossiers op orde zijn, zoals van een goed werkgever mag worden verwacht. Vanaf 1 juli 2015 zal bijvoorbeeld een ontslag wegens disfunctioneren heel moeilijk worden. Een kantonrechter zal een ontbindingsverzoek alleen toewijzen indien de werkgever de werknemer tijdig in kennis heeft gesteld van het disfunctioneren, hem in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren en de ongeschiktheid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing of voor de arbeidsomstandigheden. Voldoet het dossier niet aan deze criteria, dan moet de kantonrechter het verzoek afwijzen. Hetzelfde geldt voor de andere ontslaggronden. Zorg dat dossiers op orde zijn, anders is ontslag na 1 juli 2015 niet aan de orde.

#5. TREF EEN VOORZIENING VOOR DE TRANSITIEVERGOEDING

Per 1 juli 2015 heeft elke werknemer die 2 jaar of langer in dienst is geweest en wiens arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd of wiens arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, recht op een transitievergoeding. Dit geldt dus bijvoorbeeld ook voor ontslag van de werknemer die langer dan twee jaar ziek is. Of de werknemer die tweemaal een jaarcontract heeft en niet wordt verlengd. Zorg dat je financieel klaar bent om aan de wettelijke verplichting tot het betalen van de transitievergoeding te voldoen.

Bron: www.MT.nl