Ontslagregels: dit wijzigt er in 2016

Voor de ontslagregels gelden vanaf 1 januari 2016 een aantal technische wijzigingen. De belangrijkste op een rij.

Het gaat om technische wijzigingen in de Ontslagregeling en de Regeling UWV Ontslagprocedure, zo kondigde de Staatscourant vorige week aan. Deze aanpassingen komen voort uit de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek die via de Verzamelwet SZW 2016 zijn gerealiseerd en per 1 januari 2016 in werking treden. Ook zijn enige andere technische aanpassingen gedaan. De wijzigingen in de Ontslagregeling en de Regeling UWV Ontslagprocedure treden ook per 1 januari 2016 in werking. Wat moet u weten? De wijzigingen op een rij:

Ontslagregeling
In de Ontslagregeling worden nadere regels gesteld in verschillende onderdelen van het ontslagrecht, dat sinds 1 juli 2015 geldt. Dit betreft onder meer regels met betrekking tot herplaatsing en de ontslagvolgorde bij bedrijfseconomisch ontslag, en ook regels met betrekking tot de transitievergoeding als een kleine werkgever werknemers wil ontslaan om bedrijfseconomische redenen
Ook worden in de Ontslagregeling nadere regels gesteld met betrekking tot het eerst beëindigen van andere arbeidsrelaties, alvorens toestemming kan worden verleend voor opzegging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Lees meer over veranderende wet- en regelgeving op het platform Over Salarisadministratie.

Kleine werkgever
Via de Verzamelwet SZW 2016 is onder meer een wijziging aangebracht in het Burgerlijk Wetboek (BW) waardoor het referentiemoment voor beoordeling of sprake is van een kleine werkgever is gewijzigd. Dit werkt door in de Ontslagregeling. Verder is hierbij geregeld dat bij het bepalen of sprake is van een kleine werkgever, ook de bij die werkgever werkzame payrollwerknemers moeten worden meegeteld.

AOW-gerechtigden
Verder is in het BW opgenomen dat geen toestemming voor opzegging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt verleend als niet eerst afscheid is genomen van AOW-gerechtigden. Ook dit werkt door in de regels met betrekking tot de ontslagvolgorde zoals opgenomen in de Ontslagregeling.

Rangorde arbeidsrelaties
Zo is een rangorde aangebracht in arbeidsrelaties die eerst moeten worden beëindigd. Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt te regelen hoe moet worden bepaald welke werknemer voor ontslag in aanmerking komt als het afspiegelingsbeginsel geen uitsluitsel geeft, omdat in die berekening twee of meer leeftijdscategorieën aangemerkt worden waarbinnen een werknemer voor ontslag in aanmerking komt. Tot slot is een klein aantal verduidelijkingen aangebracht.

Termijnen
In de Regeling UWV Ontslagprocedure worden regels gesteld voor de procedure tot het verlenen van toestemming door UWV voor een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid en de hierbij te hanteren termijnen. Hierin is onder meer geregeld dat UWV geen toestemming voor opzegging verleent als uit een verzoek daartoe of tijdens de behandeling daarvan blijkt dat sprake is van een opzegverbod. UWV verleent wel toestemming als redelijkerwijs verwacht mag worden dat het opzegverbod binnen vier weken na de dag waarop het UWV beslist op het verzoek niet meer geldt.

Bron: pwdegids.nl