Medezeggenschap in de Ondernemingsraad

Elk bedrijf in Nederland met 50 of meer werknemers (en dit zijn dus geen FTE’s) is verplicht een eigen Ondernemingsraad te hebben. Een OR is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan, het bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zijn de rechten en plichten van de OR vastgelegd.

Een bedrijf, zeker als dit een groot concern betreft, kan meer dan een Ondernemingsraad hebben. Zo heb je ook Groepsondernemingsraden, en Centrale Ondernemingsraden. Dan is er ook de Europese Ondernemingsraad. Deze laatste kan bijvoorbeeld aanwezig zijn binnen een concern wanner het concern vestigingen heeft in verschillende landen binnen de Europese Unie. Een klein bedrijf kan vrijwillig besluiten een Ondernemingsraad in te stellen. Wanneer de onderneming meer dan 10 werknemers heeft en er geen Ondernemingsraad is, moet er indien het personeel dit wil, een personeelsvertegenwoordiging worden ingesteld, die ook een aantal bevoegdheden heeft.

De Ondernemingsraad heeft bij bepaalde typen van beleid, voornamelijk wanneer deze direct de werknemers en hun rechten betreffen, het recht een rol te spelen in de besluitvorming. Men kan gebruik maken van het Overlegrecht, Instemmingsrecht, Adviesrecht en het Initiatiefrecht. Ook heeft de OR het recht een adviseur in te schakelen. Daarnaast heeft iedere OR het recht om zich jaarlijks te laten trainen op de vlakken die voor de Ondernemingsraad van belang zijn. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: Team Performance, Transitie of Reorganisatie, OR-Verkiezingen, Dagelijks Bestuur van de OR, Onderhandelingen met Bestuurder en ga zo maar door.

Leden van de OR hebben tijdens en een tot twee jaar na beëindiging van het OR lidmaatschap een zekere mate van ontslagbescherming. Wanneer een werkgever de arbeidsovereenkomst wil opzeggen van een werknemer die op de kandidatenlijst voor de OR staat, of met een werknemer die korter dan twee jaar lid is van de OR, heeft hij daarvoor toestemming nodig van de kantonrechter.